Disable Preloader

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, ograničenja, postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe informacija, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva:

  • • na adresi: Razvojna agencija Općine Gračac, Nikole Tesle 37, 23440 Gračac
  • • na e-mail: razvojna@gracac.hr
  • • na telefon: 095/777-5389

Službenica za informiranje: Vesna Krezić

Pisani zahtjev obvezno sadrži:
  • • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
  • • Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (NN 12/14 ).

Dokumenti:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu (PDF)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu (CSV)Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (PDF)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (CSV)Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (PDF)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (CSV)Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu upotrebu informacija

scroll to top